en_US
en
 

durzada.com

off
Mobile View
Desktop View
Karte Parwan, Kabul, Afghanistan
موس
2985

        پس ازصفحه کلید، مروجترین وسیله ورودی اطلاعات به کمپیوتر موس بوده که کارکردن با آن نظربه صفحه کلید آسان می باشد. استفاده کننده ( User ) جهت داخل نمودن متون واعداد بیشتر ازصفحه کلید استفاده میکنند. ولی برای وظایف دیگر از قبیل دادن اوامر به کمپیوتر، حرکت دادن موشر وغیره موارد از موس استفاده می نمایند.

 موس ها انواع زیاد دارند که ازجمله موس های بدون سیم یا نوری وموس های معمولی که توسط یک لین به سیستم کمپیوتروصل می گردد، ذکر کرده می توانیم


 Mouse موس 

موس کمپيوتر دارای دو کليد ميباشد : کليد راست و کليد چپ

Right click
Left click

(ولی اکثراً در تمام پروسيجر کاری کمپيوتر، ما از کليد چپ آن استفاده مينمائيم ( البته نزد دست راست ها 

اکمپیوترهای قابل نقل ا زوسایل ذیل به حیث موس استفاده می کند( Portable Computer )  

(Trackball) توپ مکان نما 

مانند موس سرچپه میباشد که استفاده کننده  توسط حرکت  دادن توپ به کمک انګشت  خود موشر موس را حرکت میدهید


(Touch pad)صفحه لمسی نقط

نطقه لمسی عبارت از یک صفحه هموار بوده که در مقابل فشار حساس میباشد  استفاده از  کننده توسط حرکت دادن انګشت 

نیز یاد  میګردد(Track -pad)خود موشر موس را حرکت میدهد  بعضی اوقات  بنام

(Touch point )نقطه لمسی 

 قرار داشته وتوسط فشار انګشت  موشر در روی صفحه نمایش (Laptop)نقطه لمسی در وسط  صفحه کلیدی کمپیوتر های حرکت میکند

  

-:

-:

-:


-:اشاره انگشت

مانیتورهای خاص می توانند اشاره انگشت را نیز به حیث ورودی قبول نموده وطبق آن معین را انجام دهد

-1

I Am King Of The Word!

-2

-3

(Light pen)قلم نوری 

شکل آن مانند قلم بوده و دراثرتماس به صفحه نمایش اوامرکه توسط همین قلم به آن اشاره می شود، اجرا میگردد. نوشتن متن ویا رسامی بالای صفحه نمایش توسط قلم نوری به شکل مستقیم صورت می گیرد

-1

-2