en_US
en
 

durzada.com

off
Mobile View
Desktop View
Karte Parwan, Kabul, Afghanistan
ساختمان کمپیوتر
2985

ساختمان کمپیوتر 

( Hardware )سخت افزار یا پرزه جات کمپیوتر

   سخت افزار عبارت ازتمام پرزه جات میکانیکی والکترونیکی کمپیوتراست که قابل لمس ومشاهده می باشد. وقتیکه ظاهرکمپیوتررا مشاهده می کنیم تصور ما ممکن این باشد که همین پرزه جات تمام کار ها را انجام مید هد. ولی پرزه جات کمپیوتربه کمک پروگرام های کمپیوتروظایف خود را انجام می دهد. پرزه جات وپروگرام ها لازم وملزوم یگدیگربوده و در حقیقت پروگرام ها به پرزه جات جان بخشیده و آنها را فعال می سازد

کمپیوتر می تواند چهاروظیفه اساسی ذیل را انجام دهد


گرفتن معلومات         
پراسس معلومات          

تهیه نتایج          

ذخیره معلومات         

 

​1

2

3

4

ازینرو پرزه جات کمپیوتررا نیز به چهار بخش ذیل تقسیم کرده می توانیم

( Input Devices )وسایل ورودی اطلاعات       
( Out put Devices )وسایل خروجی و اظهار نتایج       
( Storage Devices )وسایل ذخیره اطلاعات       
 ( System Unit )بخش سیستم      


1

2

3

4


عملکرد کمپیوتربرای حل مسایل مشابه به عملکرد انسانها در حل مسایل می باشد. انسان برای حل یک مسئله اولین کاری را که انجام مید هد، گوش دادن ویا خواندن صورت مسئله وسپردن نکات مهم آن در ذهن است. بعد ازآن در باره حل آن فکرمی کند. برای یافتن حل، مسئله را تحلیل وتجزیه نموده وجزئیات آنرا زیر پراسس قرار می دهد. بعد از یافتن حل ، جواب مساله یانتایج را بیان میکند. کمپیوترهم برای حل مسائل به وسایل ضرورت دارد تا توسط آن جزئیات مسئله مورد نظر به کمپیوترداخل گردد. وظیفه این وسایل انتقال اطلاعات ازمحیط خارج به کمپیوتربوده و وسیله ارتباط آنسان به کمپیوترمی باشد.این وسایل مانند چشم وگوش برای کمپیوتر می باشد. تمام اطلاعاتی که توسط کمپیوتر پراسس می گردد باید از طریق همین وسایل به کمپیوتر وارد شوددروارد کردن اطلاعات به کمپیوترازروش های ذیل استفاده می گردد


( Keyboard ) ورود اطلاعات توسط صفحه کلید     
( Pointing Devices ) ورود اطلاعات توسط وسایل اشاره کننده     
 ( Reading Tools) ورود اطلاعات توسط وسایل خواندن     
( Digitalizing Tools )ورود اطلاعات توسط وسایل رقمی ساز     


وسایل ورودی اطلاعات

(Input Devices)

 A

B

C

D

                keyboard صفحه کلید  

عبارت از اجزای ورودی کمپيوتر بوده و وظيفه آن داخل نمودن معلومات به کمپيوتر ميباشد 

سيستم کاری آن قسمی است که با کليک نمودن بالای هر کليد آن کاری بخصوص همان کليد صورت ميگيرد. مثلاً با کليک نمودن کليد A  همين حرف در کمپيوتر نوشته ميشود. بعبارت دیگر مروجترین وسیله ورودی اطلاعات به کمپیوتر، صفحه کلید می باشد که توسط یک کیبل ازطریق پورت مسلسل COM  ویا توسط پورت مسلسل USB  به سیستم کمپیوتروصل می گردد. قابل ذکر است که استفاده از صفحه کلید که توسط پورت USB  به سیستم وصل می گردد، کم بوده و در آینده نزدیک نسبت برتری پورت های USB  نظربه پورت COM استفده از آن بیشتر خواهد گردید. توسط صفحه کلید می توانیم حروف الفبا ، ارقام، علایم و دستورهای خودرا به شکل مستقیم به کمپیوتروارد نمائیم

تعداد کلید های صفحه کلید نظربه نوع صفحه کلید فرق میکند. کلید های موجود درصفحه کلید را به گروپ ذیل تقسیم کرده می توانیم

-A


 کليد عمليه يي F1-F12 Functions keys

 کلید های هستند که جهت آسانی درورود دستورها به کار می روند. طرزاستفاده آنها ممکن است درپروگرام های مختلف باهم تفاوت داشته باشد. یا بعبارت دیگروظیفه آنها براساس خواست پروگرام نویس تعین میکردد

     Alphabetic / Typing keys    حروف الفباٌ    A-Z ،   a-z

کلید های خروف وعلایم که جهت داخل نمودن حروف الفبا وعلایم خاص ازان استفاده می گردد.


Numeric key کليد عددي 9   0-

کلید های ارقام که شبه با کلید های ما شین حساب است جهت وارد کردن اعداد بکارمیرود.Special / control key کليدهاي کنترولي Caps lock, Shift, Tab, Ctrl ,Alt

کلید های خاص وکنترول کلید های اند که به تنهائی و در بعضی موارد همراه با کلید های دیگر بکار میرود.


نوت: کاربا صفحه کلید مشابه به عملیه تایپ است. تقاوت آن با ماشین تایپ دراین است که کلید های صفحه کلید کود های را تولید می کند که به کمپیوترمعنی دارد.


Additional keys

عبارت ازکلید های جهت دار ( Arrow keys )، کلید های home, end, insert pg up, pg down  وغیره می باشد.


اين تصوير از يک key board استندرد و يا به عباره ديگر کيبورد 101 کليدی ميباشد که بطور معمول از آن استفاده ميشود