en_US
en
 

durzada.com

off
Mobile View
Desktop View
Karte Parwan, Kabul, Afghanistan
انواع کییوتر
2985کمپیـــوترهـــا را ازچندین نقطه نظر میتوانیم تقسیم نمائیم. ازنقطه نظر پراسس معلومات اولیه ( Data ) کمپیوتر ها به سه نوع نوع ذیل تقسیم میگردد


( Digital Computers )کمپیوترهای رقمی 


          کمپیوترهای اند که توسط ارقام وحروف کار می کند ودر موارد عام مورد استفاده فرار می گیرند. در اینوع کمپیوتر ها تمام کمیت ها باید بصورت رقم ( Digit )  بیان شود. معلومات اولیه داده شده به کمپیوتر متشکل از حروف، ارقام وعلایم بوده ونتیجه که توسط کمپیوتر نشان داده میشود نیز به حروف وارقام می باشد . بیشتر ازهمین نوع کمپیوترها استفاده می گردند. نتیجه ارایه شده توسط کمپیوتر های رقمی دقیقترار کمپیوتر های قیاسی می باشد


( Analog Computers )کمپیوترهای قیاسی 


             کمپیوتر ها ی اند که توسط اشارات( Signals )  کار می کند. اینوع کمپیوترها برخلاف کمپیوتر های رقمی ، اعداد وحروف رانمی شناسد. بلکه کمیت ها را با یک دقت معین  اندازه گیری می کند. استعمال این نوع کمپیوترها محدود بوده و در موارد خاص مانند اندازه گیری ولتاژ برق ، سرعت ، حرارت ، ارتفاع ، حرکت نفت، زاویه های دوران ، یافتن منابع انرجی وغیره موارد خاص استفاده می شود . بدون شک این کمپیوترها کار های بسیار مهمی را انجام می دهند اما استفاده از انها خیلی محدود می باشد. چون اینوع کمپیوترها ، مقادیر را درعین عملیه اندازه ومقایسه می نماید ، لهذا به حافظه ضرورت ندارد. سرعت انها نظربه کمپیوترهای رقمی بیشتر ولی دقت انها نسبتاً کمتر می باشد


( Hybrid Computers )کمپیوترهای ترکیبی 


        کمپیوترهای اند که صفات هر دو نوع فوق الذکر را دارا می باشد . ازهمین سبب بنام کمپیوتر های  های یبرید یا ترکیبی یاد می شوند. اینوع کمپیوترها می تواند معلومات اولیه رقمی ویا قیاسی را بپذیرد. سرعت آانها مانند کمپیوترهای قیاسی و دقت آنها مانند کمپیوترهای رقمی می باشد. در موارد خاص که  در آان اندازه گیری هر دو نوع معلومات اولیه ضروری باشد مانند سیستم دفاع هوائی ، وسایل لابراتوارهای طبی وغیره ، مورد استفاده قرار می گیرند


ازنقطه نظر قدرت وسرعت اجرای عملیات، کمپیوتر ها به چهار نوع ذیل تقسیم می گردد( Super Computers )کمپیوترهای بزرگ 


         سریعترین کمپیوتر ها بوده که قادر به اجرای میلیون ها عملیه در یک ثانیه می باشد. در پروژه های نظامی ، تحقیقاتی وعلمی مورد استقاده قرار می گیرند ، این نوع کمپیوتر ها مجال مسابقه کشورهای بزرگ در صنعت کمپیوتر را تشکیل می هد. قیمت این کمپیوتر ها زیاد می باشد. دارای پراسسر های قوی بوده ویا اضافتر از یک پراسسر را دارا می باشند


Main Frame کمپیوتر های  

          این نوع کمپیوتر ها اساساً درشبکه های کمپیوتری اسفاده میگردد. در این سیستم چندین استفاده کننده ( User )  همزمان به کمپیوتر از طریق صفحه کلید وما نیتور ، با استفاده از یک تخنیک که بنام Time sharing  یاد می شود به کمپیوتر وصل می گردد. این نوع کمپیوتر های توسط شرکت ها و ادارات بزرگ دولتی وغیر دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت این کمپیوتر ها زیاد بوده وقادر به پراسس کمیات بزرگ data  دروقت کمی میباشد.  شکل ذیل کمپیوترهای Main Frame  را نشان میدهد


( Mini Computers)کمپیوترهای کوچک  


          بعد از کمپیوتر های Main Frame  در سرعت وتوانائی ذخیره اطلاعات قوی ترین کمپوتر ها بوده که توسط شرکت های نسبتا ً کوچک مورد استفده قرار می گیرد. ازنقطه نظر سرعت وقدرت اجرای عملیات در حد متوسط قرار دارند


( Micro Computers )مایکروکمپیوترها 


         رایجترین نوع کمپوتر هابوده که بنام کمپیوترهای شخصی نیز یاد می گردد. این نوع کمپوتر ها بصورت عموم به دو شکل ذیل یافت می گردد


 ( Desktop Computers )الف: کمپیوترهای رومیزی

 این نوع کمپوترها بالای میز گذاشته شده ودارای قسمت های جداگانه ذیل می باشد

Casing                                     Monitor                                      Keyboard                                                 Mouse
( Portable Computers )ب: کمپیوترهای قابل نقل 


          این نوع کمپیوترها دارای حجم کوچک بوده ومانند یک بکس دستی ویا حتی آسانتراز آن در جیب انتقال شده می تواند. دارای سکرین هوار ( Flat Screen ) بوده وبه کمک بطری انرجی میگیرد


نمونه ها مشهور اینوع کمپیوترهاعبارت اند از


Laptop کمپیوترهای  


        کمپیوترهای کوچکی که به شکل یک بکس دستی بوده وشما می توانید انرا بالای زانوی تان مانده وکارنمائید. ازهمین سبب بنام Laptop  یاد می گردد. این کمپیوترها ازیک بطری استفاده می کنند که بعد ازقطع شدن برق نیز تا چند وقت کار میدهند


( Handheld Computers )کمپیوترهای دستی


       کمپیوترهای کوچک بوده که می تواند با یک دست آنرا گرفت وبادست دیگر با آن کارکرد. برای حمل ونقل آن ازجیب استفاده کرده میتوانیم . برای انجام عملیاتی مانند تقویم ، کتابچه یادداشت، بانک اطلاعاتی ، ماشین حساب وغیره موارد ازان استفاده کرده می توانیم. این نوع کمپیوترها ازصفحه کلید کوچک ومانیتورکوچک استفاده می نمایند. بسیاری ازاین نوع کمپیوترها به عوض صفحه کلید وموس ازیک قلم ودستگاه اشاره گر استفاده میکند

 پروگرام های ان معمو لا ً دربرای این نوع کمپیوتر ها نسبی  ROM  ذخیره می باشد

نوت: چــــون هرکمپیوترمیتواند ازیکــــجا بجای دیگرنقـــل گــــردد ازاین سبب اصطـــلاح قابل نقل(Portable)  می باشد
.

:

انواع کمپیوتر